Alles auf
einen Blick

Programm

RAVI SHANKAR Spezialsendung

Artist Titel Album
Ravi Shankar Vandanaa Trayee Chants of India
Ravi Shankar Sahanaa Vavatu Chants of India
Ravi Shankar & Yehudin Menuhin Tenderness East meets West Vol. 3
Ravi Shankar Dhun (Dadra And Fast Toental) Live at the Monterey Pop Festival
Ravi Shankar Raga Jogiya Ragas & Talas
Ravi Shankar Bangla Dhun Concert for Bangladesh
Ravi Shankar & Philipp Glass Ragas in Minor Scale Passages
Ravi Shankar Nata Bhariravi Ravi Shankar in New York
Ravi Shankar Raga Puriya-Dhanashri Gat In Sawarital Ravi Shankar at the Woodstock Festival
Ravi Shankar Raga Sajh Kalyan The Genius of Pandit Ravi Shankar